Értéktár Szabályzat

Helyi Értéktár Bizottság tagjai:

Tóbiás Ernőné elnök

Bodó Bálint

Bodó Imre

Opper Lajosné

Kovács József

Esküdt Zoltán

S Z A B Á L Y Z A T
a települési értéktár létrehozásáról

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.A szabályzat célja a települési helyi értékek körének meghatározása, védelme és megőrzése feltételeinek biztosítása.

2. A helyi értékek, Gölle község szempontjából meghatározó jelentőségű, a településhez való tartozást kifejező egyedi szellemi termék, tárgy, kulturális alkotás, hagyomány, jelkép, természeti, tárgyi érték, stb., amelyet a települési értéktár bizottság, e minőségében eljárva (továbbiakban: TÉB) – annak minősít.

A Települési Helyi Értékek Gyűjteménye a TÉB által göllei, kiemelkedő helyi jelentőségűnek nyilvánított javak összessége. Ezek körét (felsorolását), fellelhetőségét, bemutatását az egyediségükre, speciális göllei kötődésükre, jellemzőire vonatkozó leírással vagy egyéb dokumentációval együtt a szabályzat melléklete tartalmazza.

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG

3. Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési értéktár bizottsági teendők ellátására külön szakmai bizottságot hoz létre.,

A bizottság tagjainak száma: 6 fő, értéktár bizottságként eljárva munkájába külső szakértőket vonhat be, így a nemzeti és megyei értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országos és területi illetékességű szakmai és civil szervezetek tagjait, munkatársait.

A tagok tevékenységüket társadalmi megbízatásként, díjazás nélkül látják el.

4. A TÉB feladatkörében eljárva a bizottság elnökének feladata:
– a bizottság ülésének összehívása, vezetése,
– a bizottság döntéseinek nyilvántartása, közzétételéről való gondoskodás,
– a bizottság képviselete külső állami, önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, szervezetek előtt,
– a települési értéktárba felvett alkotások megyei értéktár részére történő továbbítása.
A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI

5. A TÉB szükség szerint, de félévente legalább egy alkalommal ülésezik.

6. A települési értékké minősítéshez a jelenlévők több, mint felének egybehangzó szavazata szükséges.

7. A TÉB feladata:
– a települési értékek megőrzéséről és szélesebb körben történő megismertetéséről való gondoskodás (pl. a gyűjtemény közzététele kiadvány vagy az önkormányzati honlap útján, stb.)
– a helyi települési értékek körének meghatározása, szükség szerint módosítása, a Települési Helyi Értékek Gyűjteményének összeállítása,
– a döntés a TÉB rendelkezésére álló pénzeszközök felhasználásáról,
– félévente – legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig – a képviselő-testület és a város lakosságának tájékoztatása a végzett tevékenységről,
– Hungarikumok Gyűjteményébe való felvételre való javaslattétel.

8. A TÉB működésével kapcsolatos adminisztratív teendők ellátásáról a Göllei Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.

9. A TÉB működésének anyagi fedezetét az önkormányzat biztosítja.

A JAVASLATTÉTEL ÉS DÖNTÉS SZABÁLYAI

9. Helyi értékké nyilvánításra a polgármesterhez címezve, írásban bárki javaslatot tehet, amelyet indokolni, szükség és lehetőség szerint dokumentálni köteles.
A javaslattétel tartalmára és formájára vonatkozóan a 114/2013. (VI. 16.) Korm. Rendelet 6. § (4) bekezdése, továbbá 1. sz. melléklete az irányadó.
10. A beérkezett javaslatot az értéktár bizottság vizsgálja meg, a javaslattevőt szükség szerint hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a javaslattevő a hiánypótlásnak a megállapított határidőig nem tesz eleget, a bizottság érdemi tárgyalás nélkül az indítványt elutasítja. Az elutasítás nem akadálya annak, hogy a javaslattevő az értéktárba történő felvételt ismételten indítványozza.

11. Az értéktárba való felvételről a javaslat beérkezését követő 90 napon belül a 6. pontban írt szavazati aránnyal a TÉB dönt, melyről a javaslattevőt írásban értesíti.
NYILVÁNTARTÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL

12. A TÉB által az értéktárba felvett értékek adatait a 114/2013. (VI. 19.) Korm. Rendelet 1. sz. mellékletének II. pontjában írt tartalommal – szakterületenként kategóriák szerint elkülönítve – kell nyilvántartásba venni.

13. A helyi települési értéktár nyilvántartott adatait – az értéktárba való felvételről szóló döntést követő 8 napon belül – az önkormányzat honlapján kell közzétenni.

Gölle, 2014. április 23.

Kovács Ernő

polgármester